تبلیغات
یا صاحب الزمان ادرکنی

یا صاحب الزمان ادرکنی
اللَّهُمَّ عَجّل لولیکَ الفَرج
قالب وبلاگ


ما در رعایت حال شما کوتاهى نمى کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم،که اگر جز ایـن بود گرفتاریها به شما روى می آورد و دشمنان، شما را ریشه کـن مى کردند. از خدا بترسید و مارا پشتیبانى کنید. (1)

2-هریک از شما باید به آنچه که او را به دوستى ما نزدیک مى سازد،عمل کند واز آنچه که خـوشایند ما نبـوده وخشـم ما در آن است، دورى گزیند، زیرا خـداوند به طور ناگهانى انسان را مى گیرد، در وقتى که توبه برایـش سودى ندارد وپشیمانى او را از کیفـر مـا به خـاطـر گنـاهـش نجـات نمـى دهــد.(2)


از خـدا بتـرسید و تسلیـم ما شـوید ، کارها را به ما واگذاریـد، برماست که شما را از سرچشمه، سیراب برگردانیـم، چنان که بـردن شما به سرچشمه از ما بود، در پى کشف آنچه از شما پـوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستى مـا بـر اساس راهـى که روشـن است به طـرف مـا قـرار دهیــد. (3)


خـداوند مقدر فرموده است که حق به مرحله نهایى و کمال خود برسد و باطـل از بیـن رود، و او بـر آنچه بیـان نمـودم گواه است. (4)

خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است،بلکه آنان را به قـدرتـش آفریـده و بـراى آنها گـوش وچشـم ودل و عقل قرار داده ، آن گاه پیامبران راکه مژده دهنده و ترساننده هستنـد به سـویشان برانگیخت تا به طاعتـش دستـور دهند واز نافرمانـى اش جلـوگیرى فـرمایند و آنچه را از امـر خـداونـد و دینشان نمى دانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد وبه سـویشان فرشتگان بـرانگیخت تـا آنهامیان خـدا و پیامبـران ـ به واسطه تفضلـى که بـر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند. (5)


هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گـوییم، حق ظاهر خـواهد شد و باطل از میـان خـواهـد رفت وخفقـان از ( سـر) شمـا بـرطـرف خـواهـد شـد. (6)


حضرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف)در خصوص کسانى که در جستجوى او بوده اند تا به حاکم جور تحویلش دهنـد فرمـوده است: آن که بکاود، بجوید و آن که بجـوید دلالت دهـد وآن که دلالت دهـد به هـدف رسـد و هـر که (در مـورد مـن) چنیـن کنـد، شـرک ورزیـده است. (7)


ظهورى نیست ، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جورو ستم. (8)


آگاه بـاشیـد به زودى کسانـى ادعاى مشاهده (نیابت خـاصه) مـرا خـواهند کرد. آگاه باشید هر کـس قبل از ((خروج سفیانى)) و شنیدن صداى آسمانى ، ادعاى مشاهد مرا کند دروغگـو و افتـرا زننـده است حـرکت و نیرویـى جز به خـداى بزرگ نیست. (9)


10ـ دنیا فنا و زوالـش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و مـن و شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ که درود خدا بر او و آلـش بادـ و عمل به قرآنش ومیراندن باطل و زنده کرن سنت، دعوت مى کنم. (10)


11ـ مـن باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمد(درود خـدا بر همگى آنان باد) هستم. (11)


12ـ ستمگران پنداشتند که حجت خدا از بین رفته است، در حالى که اگر به ما اجازه سخـن گفتـن داده مـى شـد، هـر آینه تمـام شکها را از بیـن مـى بـردیـم. (12)


13- نسیـم، خـدمتکـار حضـرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) گـویـد: آن حضـرت به مـن فـرمـود: آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم:آرى. فرمود: عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.(13)


14ـ هیچ چیز مثل نماز بینى شیطان را به خاک نمى مالد پس نماز بخوان و بینى شیطان را به خاک بمال. (14)


15ـ تصـرف درمـال هیچ کـس بـدون اجـازه او جـایز نیست.(15)


16ـ پناه به خدا مى برم از نابینایى بعد از بینایى و از گمراهى بعد از راهیابـى و از اعمـال نـاشـایسته و فـرو افتـادن در فتنه ها. (16)


17ـ حق با ما و در میان ماست، کسى جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد.(17)


18ـ اما ظهور فرج،مـوکـول به اراده خداوند متعال است و هر کس براى ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست. و اما گفته کسانى که پنداشته اند امام حسین(علیه السلام)کشته نشده کفرو دروغ و گمراهى است.(18)


19ـ همانا خداوند متعال، کسى است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسـم نیست ودر جسمى هم حلول نکرده،(( چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست)). (19)


20ـ خـداوند با ماست، وبه جز ذات پـروردگار به چیزى نیاز نـداریم، و حق با ماست. اگر کسانى با ما نباشند، هرگز در ما وحشتـى ایجاد نمـى شـود، ما دست پرورده هاى پـروردگـارمـان ، ومـردمـان ، دست پـرورده هـاى مـا هستند. (20)


21ـ دانـش ، دانـش مـاست ، از کفـر کـافـر،گزنـدى بـر شمـا نیست. (21)

22ـ اگرشیعیان ماـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفق بداردـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتحاد اتفاق مى داشتند و عهد و پیمان را محترم مـى شمردند، سعادت دیـدار مـا به تـاخـیـر نمـى افتـاد و زودتـر به سعادت دیـدار ما نـائـل مى شدند. (22)


23ـ حضـرت مهدى(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به محمـد بـن علـى بـن هلال کـرخـى فـرمـوده انـــد: نادانان و کـم خـردان شیعه و کسانـى که بال پشه از دینـدارى آنان محکمتـر است مارا آزردند. (23)


24ـ من از افرادى که مى گویند: ما اهل بیت ( مستقلا از پیـش خود وبدون دریافت از جانت خداوند ) غیب مى دانیم و در سلطنت و آفرینـش موجـودات با خدا شریکیـم، یا ما را از مقامى که خداوند براى ما پسندیده بالاتر مى برند، نزد خدا و رسـولـش ، بیزارى مى جویم. (24)


25ـ سجده شکر واجب ترین مستحبات است. (25)

26ـ فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهاى واجب در مقایسه بـادعا و تسبیح پــس از نمازهاى مستحبى ،مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است. (26)


27ـ سجده بر قبر جایزنیست. (27)


28ـ خودت را (بـراى خـدمت) در اختیار مـردم بگذار، ومحل نشستن خویش را در ورودى خـانه قـرار بـده ، و حـوائج مـردم را بــرآور. (28)


29ـ وجود من براى اهل زمین، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسمان اند. (29)


30ـ در پیشامـدهاى مهم اجتماعى به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا که آنان حجت مـن بـر شمـا هستنـد و مـن هـم حجت خـدا بـر آنـان هستم. (30)


31ـ هر یک از پدرانم بیعت یکى از طاغوتهاى زمان به گردنشان بود، ولى من در حالى قیـام خـواهـم کـرد که بیعت هیچ طـاغوتـى به گـردنـم نبـاشـد. (31)


32ـ کیفیت بهره ورى از من در دوران غیبت، مانندکیفیت بهره ورى از آفتاب است هنگامى که ابر آن را از چشمها پنهان سازد. (32)


33ـ به راستـى که مقـدرات خـداونـد متعال، مغلـوب نشـــود واراده الهى مـردود نگـردد و چیزى بـر تـوفیق او پیشـى نگیـرد. (33)34ـ امـا علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفـاق افتاده ( که درک آن براى شمـا سنگین است) آن است که خـداونـد در قـرآن فـرموده:(( اى مـومنان از چیـزهایـى نپـرسیـد که اگـر آشکـارتـان شـود، بـدتـان آیـد. سوره مائده،آیه 101)) (34)35ـ علـم ودانـش مابه خبرهاى شما احاطه دارد وچیزى از اخبار شما بر ما پـوشیده نمى ماند. (35)

36ـ براى تعجیل فرج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فرج و گشایش شماست. (36)


37ـ درهـاى سـوال راازآنچه که مطلـوب شمـا نیست ببنـدیــد. (37)


38ـ مـن آخـریـن نفـر از اوصیا هستـم، خـداوند به وسیله من بلا را از خانواده و شیعیانم بر طرف مى گرداند. (38)


39ـ زمیـن خـالـى از حجت خـدا نیست، یـا آشکـار است و یا نهان. (39)


40ـ هرگاه علم و نشانه اى پنهان شـود، علم دیگرى آشکار گـــردد، و هــر زمان که ستاره اى افول کند ، ستاره اى دیگر طلوع نماید. (40)

پى نوشت ها:
1- بحارالانوارج 53،ص 175.
2ـ همان،ج 53،ص 176.
3ـ بحارالانوار ج 53،ص 179.
4ـ همان،ج 53،ص 193.
5 ـبحارالانوار ،ج 53،ص 194.
6ـ همان،ج 53،ص 196.
7 ـ بحارالانوار،ج 53،ص 196.
8 ـ احتجاج طبرسى ج 1،ص 478.
9 ـ همان،ج 2،ص 478.
10 ـ مجمـوعه فـرمـایشـات حضـرت بقیه الله،ص 178.
11 ـ غیبت نعمانى ،باب 14،حدیث 67.
12 ـ بحارالانوار،ج 51،ص 4.
13 ـ بحارالانوار،ج 51،ص 5.
14 ـ همان،ج 53،ص 182.
15 ـ همان،ج 53،ص 182.
16 ـ بحارالانوار،ج 53،ص 190.
17 ـ همان،ج 53،ص 190.
18- غیبت شیخ طـوسـى،ص 176.
19ـ غیبت شیخ طـوسـى،ص 178.
20- همان،ص 172.
21- بحارالانوارج 53،ص 150.
22- احتجاج طبرسى ،ج 2،ص 499.
23- احتجاج طبرسى،ج 1،ص 474.
24- پیشین،ج 2،ص 474.
25- همان،ج2،ص 487.
26- همان،ج 2،ص 487.
27- همان،ج 2،ص 490.
28- فرمایشان حضرت بقیه الله،ص 170.
29- بحـارالانـوار ،ج 78،ص 380.
30ـ همـان،ج 78،ص 380.
31- همان،ج 78،ص 380.
32- بحارالانوار،ج 78،ص 380.
33- همان،ج 53،ص 191، چاپ ایران.
34- همان،ج 78،ص 380.
35- بحارالانوار،ج 53،ص 175.
36- کمال الدین صدوق ،ج 2،ص 485.
37- بحارالانوار ،ج 52،ص 92.
38- همان،ج 52،ص 30.
39- کمـال الـدیـن صـدوق،ج 2،ص 511.
40ـ بحـارالانوار،ج 53،ص 185.


برچسب ها: چهل، سخن، از امام مهدى، عجل الله تعالى فرجه الشریف:،
[ سه شنبه 20 فروردین 1392 ] [ 11:21 ق.ظ ] [ محب صاحب الزمان ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

الهی به امید تو
السلام وعلیک یا صاحب الزمان
سلام دوستان
امیدوارم از این وبلاگ خوشتون بیاد
هر وقت یه سری به ما زدین،نظرات و نظر سنجی یادتون نره
یرای برای سلامتی صاحب الزمان(عج) صلوات
ممنون
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب